K.R. Poststraat 87
      8441 NE Heerenveen
 

• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op
  Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) en de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

• De therapeut houdt een cliënten dossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaar termijn in
  totaal 20 jaar bewaard.

• De therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek de relevante
  informatie aan de therapeut te verstrekken.

• De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens
  waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

• De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar collega therapeut, arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

• In geval van langdurig ziekte, overlijden worden de dossiers overgedragen aan een collega therapeut( met de zelfde aansluiting) of/en worden daar de wettelijke
  20 jaar bewaard.

• Beëindiging van de behandeling kan ten aller tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
  Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
  Indien de hulpvrager tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin
  hij/zij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling beëindigd.
  De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar word gevergd dat zij de
  overeenkomst voortzet.
  De therapeut zal in dergelijke situaties hulp en adviezen blijven verlenen,tot dat de hulpvrager een andere overeenkomst met een andere hulpverlener
  heeft kunnen sluiten.

• De cliënt gaat akkoord met de tarief stelling( huidige tarieven staan op de site).

• Betaalwijze van de behandeling is contant of op rekening (geen pin aanwezig)

• Cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen , anders kunnen kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

• Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de NVST (Nederlandse Vereniging Van Soma Therapeuten, www.nvst.nl)
  en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, tuchtrecht Complementaire Zorg(www.tcz.nl), de klachtenfunctionaris (bij Quasir) en de geschilleninstantie
  (bij stichting zorggeschil) zijn door de NVST geregeld.

• Klachtenregeling: Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk om een onafhankelijke klachtenfunctionaris
  in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij zoeken naar oplossingen.
  De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
  Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak
  van de RBCZ. Voor meer informatie, zie de website van mijn beroepsvereniging NVST: https://nvst.nl/heeft-u-een-klacht./

• Alle eventueel, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in de medische dossier van de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid
  en rekening van de cliënt.

 

Ons Adres

K.R. Poststraat 87
8441 EN Heerenveen
 
Tel. nr. : 06-13245451
 
E-mail : info@hillyhuisman.nl